Головна

Збори

 Правління  ВАТ  „Облпродконтракт”  повідомляє    про проведення    загальних  чергових  зборів акціонерів  ,які  відбудуться    15 березня 2013р. за  адресою     Тернопільський  обл..,Тернопільський    район   с.Острів,  вул.Промислова,7,актовий  зал. Початок зборів об 12-00 год.  Реєстрація учасників зборів з10.00 до 11-45 год. в день та за місцем    проведення зборів .За цією ж адресою   проводиться   попередня реєстрація доручень з 15  лютого 2013р.

                             Довідки за телефонами: тел .факс ( 0352 ) 29 14 97, 29 14 99

                                      ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1.Звіт голови правління про результати фінансово-господарської  діяльності Товариства за 2012р.Затвердження звіту.

  2.Звіт Наглядової ради за звітний 2012р.Затвердження звіту

  3.Звіт ревізора  за звітний період.Затвердження звіту.

  4. Затвердження річного звіту та балансу за 2012рр. Затвердження  нормативів   розподілу  прибутку.

  5.Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства в   Приватне  Акціонерне Товариство «Облпродконтракт» у відповідності з  Законом України від 17.09.2008р.    №514—У1 «Про акціонерні    товариства».

   6..Затвердження Статуту у новій редакції. в зв’язку з приведеням його у   відповідність   з нормами  Закону України «Про акціонерні Товариства»

   7..Затвердження  внутрішніх  положень   Товариства ,розроблених у   відповідності  до Закону  України   «Про акціонерні Товариства»,та   Статуту.

                              Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2012р

Найменування показника

Період звітний 2012

 Період попередній 2011

Усього активів

3227,5

3397

Основні засоби(залишкова вартість)

2688,4

3181

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

запаси

46,9

46

Сумарна дебіторська заборгованість

144,9

168

Грошові кошти та їх  еквіваленти

0,2

2

Нерозподілений прибуток

-1731,7

-1650

Власний капітал

2552,9

2635

Статутний капітал

791

791

Довгострокові зобовязання

0

0

Поточні зобовязання

674,6

 506

Чистий прибуток (збиток)

-1731,7

-245

Середньорічна кількість акцій(шт.)

3162600

3162600

Кількість власних акцій ,викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна кількість коштів, витрачених

На викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)

5

4

. Для участі в зборах акціонерів при собі мати паспорт, або документ,що посвідчу  особу,представникам акціонерів додатково-доручення оформлене відповідно до    чинного законодавства.